TARİHÇE
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalının tarihçesi 1954 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü ile başlamıştır. Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsünün kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı, enstitünün çalışmalarında çocuk sağlığını korumaya ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık vermiştir. Çocuk Sağlığı Klinik ve Enstitüsü adı altında Hacettepe semtinde kiralanan bir gecekonduda kurulan Ana Çocuk Sağlığı (AÇS) merkezinde çalışmalar yürütülmeye başlamıştır. Ankara Üniversitesine bağlı Çocuk Sağlığı Klinik ve Enstitüsünün hizmet vereceği Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin temeli 1954 yılında atılmıştır. Hacettepe Çocuk Hastanesi 1957 yılında poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti vermeye başlamıştır. Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin açılmasıyla beraber AÇS’de verilen ilk basamak sağlık hizmetleri hastane çevresindeki bölgede de yürütülmeye başlatılmıştır. Toplum içi çalışmalar kırsal bölgede sağlık hizmeti sunmak ve deneyim kazanmak üzere Diyarbakır İli Bismil İlçesi’nde Dr. Sevinç Oral’ın başkanlığında bir ekiple devam ettirilmiştir. (1)

Ankara Üniversitesi bünyesinde bazı örgütsel değişiklikler yapılarak, 8 Temmuz 1958 günü Ankara Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversite rektörlüğüne bağlı olan Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsüne tüzel bir kişilik verilmiştir. Tüzel kişiliğe sahip olan enstitü, bir fakülte gibi kendine bağlı yeni bölümler ve yüksekokullar açabilme özelliğine sahip olmuştur. Enstitü bünyesinde 1961 yılında Sağlık Bilimleri Yüksekokullarına bağlı olarak yüksekokullar açılmıştır.(2)

1960’lı yıllarda ülkede hekim sayısının yetersiz sayıda olmasının yanı sıra, kırsal alanda çalışacak nitelikte pratisyen hekim yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yıllarda Devlet Planlama Teşkilatının raporlarında mevcut tıp fakültelerine daha fazla sayıda öğrenci alınmasının yerine, yeni tıp fakültelerinin kurulması önerilmiştir. Bu arada Hacettepe’de Ankara Üniversitesine bağlı, toplum hekimliği eğitimine öncelik veren yeni bir tıp fakültesi kurulması fikri ortaya atılmıştır. Bu nedenle Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 1963 yılında Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilmiştir.

(1) Yurdakök, M. Gecekondudan Üniversiteye Hacettepe Çocuk Hastanesi Tarihi. Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 1992, Ankara.

(2) Ertuğ, C. Türkiye’de ve Dünya’da İhsan Doğramacı Olayı. Komat Matbaacılık, 1996, Ankara.

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi üç enstitüden oluşmaktadır: Temel Tıp Bilimleri Enstitüsü, Klinik Bilimler Enstitüsü ve Toplum Hekimliği Enstitüsü.(3)

Temel Bilimler Fakültesine Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji Yüksekokulları da bağlanmış olup, daha sonra Diş Hekimliği Fakültesi de kurulmuştur. Tıp fakültesinde sadece hekim yetiştirilmesi değil, üniversite düzeyinde tıbbi teknoloji, beslenme, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarının da yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Hemşirelik Yüksekokulu da lise düzeyindeki diğer hemşire okullarına öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Tıp fakültesi ve diğer yüksekokulların saha çalışmalarına, özellikle ana-çocuk sağlığı ile ilgili olan çalışmalara ağırlık verilmesi amaçlanmıştır.(4)

Toplum Hekimliği Enstitüsünün bir tıp fakültesinde açılan üç enstitüden birisi olması ile toplum hekimliği dalı tıp fakültesi içinde ilk defa ağırlık kazanmıştır. Tıp fakültesi içinde yer alan bu üç enstitü arasındaki bilimsel dayanışma kuvvetli bir şekilde devam ettirilmiştir. Klinik Bilimler Enstitüsü öğretim üyeleri, Toplum Hekimliği Enstitüsünün gereksinim duyduğu konularda bilimsel danışmanlık yaparken, Klinik Bilimler Enstitüsünün ders programları içinde Toplum Hekimliği Enstitüsünün dersleri de verilmiştir.

Toplum Hekimliği Enstitüsünün ilk direktörü (1963-1966) Prof. Dr. Doğan Karan’dır. Tıp Fakültesi’nin kuruluş gerekçesinde öğrencilere toplum hizmetine yönelik bir eğitim verilmesi öngörülmektedir. Prof. Dr. Nusret Fişek 1966 yılında Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Direktörlüğüne seçilmiş, Toplum Hekimliği Enstitüsü ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalının gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Daha sonra 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi kurulduğunda, Toplum Hekimliği Enstitüsü, üniversiteye bağlı bir birim olarak kalmış, ayrıca Tıp Fakültesi içinde de Toplum Hekimliği Bilim Dalı kurulmuştur.

(3) Hacettepe Üniversitesi’nde Toplum Hekimliği’nin İlk 15 Yılı. Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Yayın No: 16, 1981, Ankara.

(4)Ertuğ, C. Türkiye’de ve Dünya’da İhsan Doğramacı Olayı. Komat Matbaacılık, 1996, Ankara.

Hacettepe Tıp Fakültesi Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Saha Uygulamaları

Hacettepe Üniversitesinde, o döneme kadar Avrupa tıp fakültelerinin geleneksel eğitim sisteminin uygulandığı Türkiye’deki diğer tıp fakültelerinden farklı olarak bir eğitim programı uygulanmaya başlatılmıştır. Tıp Fakültesi eğitim programının oluşturulmasında Hindistan’da “Academy of Medical Sciences”, İngiltere’de “New Castle”, ABD’de “Western Reserve” gibi tıp fakültelerinin eğitimlerinden esinlenilmiştir. Tıp Fakültesi eğitiminde özgün entegre tıp eğitim sistemi benimsenmiştir.(5)

Tıp Fakültesinde öğrenci-öğretim üyesi iletişiminin artırılması ve öğrencilerin öğretim üyelerini daha iyi tanıması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak her öğretim üyesi belirlenen sayıda öğrenciye fakültenin birinci sınıfından mezun oluncaya kadar danışmanlık yapmıştır.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin, eğitimlerinin erken döneminde toplum hekimliği kavramları ile karşılaşmaları epidemiyoloji, demografi, sağlık yönetimi, çevre sağlığı, toplum beslenmesi gibi halk sağlığının temel bilimlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır. Hacettepe bölgesinde tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimleri sırasında kişiler çevresiyle bir bütün olarak ele alınmış, aile ve toplum içinde incelenerek öncelikli sağlık sorunlarının saptanmasını amaçlayan bir eğitim programı uygulamaya başlanmıştır.(6)

Hacettepe Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Tıp Fakültesi öğrencilerinin toplumu tanımaları ve hastalıkların oluşmasında önemli rol oynayan sosyodemografik yapıyı tanıyabilmeleri amacıyla saha uygulaması başlatılmıştır. Tıp Fakültesi birinci sınıfındaki her öğrenciye bir aile verilmiş, öğrencilerin mezun oluncaya kadar bu ailenin sağlığını izlemesi istenmiştir. Öğrencilerin aile izlemlerinde, aile bireylerini özellikle ülkenin ağırlıklı bir sorunu olan ana-çocuk sağlığı açısından izlenmesi amaçlanmıştır. Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından evde yapılan aile izlemlerinin yanı sıra, ailenin sağlık kurumuna başvurusu halinde de bu aileden sorumlu öğrenci, ailenin muayene ve tedavisinin planlanmasında aktif rol almaktaydı.(6)

Toplum Hekimliği Enstitüsünde öğrencilerinin fakültede aldıkları teorik eğitim dışında, sahada uygulama eğitimlerini tamamlamak amacıyla sahalarda hizmet sunum modelleri geliştirilmesi amaçlanmıştır. O zamanki adıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1964 yılında Tıp Fakültelerine toplum hekimliği eğitimi için seçecekleri bölgelerdeki sağlık ocaklarını fakültelerin yönetimine vereceğini duyurmuştur. Bu öneriye ilk olumlu yanıtı Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi vermiş ve 1965 yılında Etimesgut (Sağlık, Eğitim ve Araştırma) Bölgesi bu fakülteye tahsis edilmiştir. Daha sonra Toplum Hekimliği Bilim Dalı Tıp Fakültesi öğrencilerine tüberküloz konusunda uygulamalı eğitim yapılması ve kentsel bölgede toplum hekimliği uygulamalarını gösterebilmesi için Sağlık Bakanlığından Hıfzıssıhha Okulundaki Tüberküloz Dispanserinden yararlanma isteğinde bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı bu isteği ve dispanserin Toplum Hekimliği Bilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları tarafından yönetilmesini kabul etmiştir. 1975 yılında artan öğrenci eğitimini sürdürebilmek için Tıp Fakültesi Sağlık Bakanlığından yeni bir bölge tahsisini istemiş ve Çubuk Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi kurulmuştur. Etimesgut ve Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgeleri ilk yıllarda kırsal alan özelliğini taşımakla birlikte zaman içinde bölgelerin bazı kesimleri yarı kentsel ve kentsel bölge özelliğine sahip olmuşlardır. Bölgelerde yerleşim birimlerinin dağılımı ve arasındaki mesafe oldukça fazla olup, ülkede o günkü koşullar altında hizmet sunumu sırasında karşılaşılan sorunları yansıtmaktaydı. Bölgelerin yerleşim birimlerini ve bulunan sağlık kurumlarını gösteren harita, Etimesgut ve Çubuk bölgelerinde yerleşim birimleri arasındaki mesafeler ve bazı sosyodemografik göstergelerin yıllar içindeki değişimi Ek 1’de yer alan şekil ve tablolarda sunulmuştur.

Etimesgut ve Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgeleri Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasında imzalanan bir protokole bağlı olarak kurulmuş olup, sağlık grup başkanlığını, kadrosu üniversitede olan ve Sağlık Bakanlığınca yöneticiliği onaylanan bir öğretim üyesi yürütmüştür. Toplum Hekimliği Bilim Dalında (daha sonra Ana Bilim Dalı) çalışan araştırma görevlileri sağlık, eğitim ve araştırma bölgelerindeki sağlık ocaklarında sorumlu hekim olarak çalışmışlardır. Bu bölgelerde halka sağlık hizmeti sunumu, Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesinin sağlıkla ilgili diğer fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerinin eğitiminin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde, ülkenin öncelikle sağlık sorunları ile ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmüştür. Tıp Fakültesi kırsal hekimlik stajı eğitiminde günümüzde verilen eğitimden daha farklı bir yöntem izlenmekteydi. İlk yıllarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında imzalanan protokole göre (11.12.1974) kırsal hekimlik stajı sırasında öğrenciler kendilerine tahsis edilen sağlık ocağı lojmanında staj süresince (8 hafta) kalmaktaydılar. Öğrenciler hafta başında üniversitenin servisleriyle bölgelere gitmekte, bir eğitim toplantısının ardından Sağlık Grup Başkanlığının araçlarıyla sağlık ocaklarına ulaştırılmaktaydılar. Öğrenciler hafta içinde sağlık ocağı sorumlu hekimi ile birlikte sağlık ocağı çalışmalarına katılmaktaydı. Hafta ortasında bir gün öğrencilerden sorumlu olan öğretim üyeleri üniversitenin olanaklarıyla sağlık ocağı ziyareti yaparak öğrencilerin eğitimini sürdürmekteydiler. Öğrenciler Cuma günleri Sağlık Grup Başkanlığında düzenlenen eğitim toplantısına katılmakta ve daha sonra üniversite servisi ile Ankara’ya dönmekteydiler. Her ayın son cuma günü Hacettepe Üniversitesi merkez yerleşkesinde her iki bölgenin tüm çalışanlarına ve öğrencilere yönelik olarak eğitim toplantıları yapılmaktaydı.(6)

Etimesgut ve Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgeleri’nde öğrencilere “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi” yasasının uygulaması tam olarak gösterilmekte, öğrenciler birinci basamak sağlık kurumu olan sağlık ocaklarında çalışmaktaydılar. Bölgede sağlık ocakları dışında, ikinci basamak sağlık kurumu olarak kurulan bir bölge hastanesi ve tüm bölgeye hizmet veren bir halk sağlığı laboratuvarı da bulunmaktaydı. Bölge hastanesinde iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi olmak üzere dört ana dalda uzman hekim, diş hekimi ile biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları da çalışmaktaydı; ayrıca hastanelerde radyoloji ünitesi de bulunmaktaydı. Bölge hastanesinde üniversite tarafından sağlanan uzmanlar ve araştırma görevlileri çalışmaktaydı. Bu şekilde bölgelerde birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşları arasında sevk zinciri çalıştırılmakta ve öğrenciler de bu sistemi uygulamalı olarak öğrenmekteydi.

(5)Ertuğ, C. Türkiye’de ve Dünya’da İhsan Doğramacı Olayı. Komat Matbaacılık, 1996, Ankara.

(6)Oral, S.N. ve Bertan, M. Kişisel görüşmeler, Ankara, 1999.

Hacettepe Toplum Hekimliği Bilim Dalı ülke koşullarına uygun kırsal alan koşullarında sağlık hizmet sunumunu görmeleri amacıyla bölgelerde asistan eğitimini de sürdürmüştür. Asistan eğitimindeki bir başka uygulama ise, halk sağlığı uzmanlığının yanı sıra bir klinik dalda uzmanlık olanağının sağlanması idi. Asistanlık süresi altı yıl olarak belirlenmişti ve asistanlar ihtisas sürelerini Toplum Hekimliği Bilim Dalında ve klinik ihtisas yapılan dalda geçirmekteydiler. Bu nedenle üniversiteden halk sağlığı uzmanlığını alan ilk hekimlerin, halk sağlığı yanı sıra bir klinik dalda uzmanlıkları da vardır. Hâlen serbest çalışan ilk uzmanların daha çok ikinci uzmanlık alanlarında çalıştıkları gözlenmektedir. Bugün Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları gibi ikinci bir klinik uzmanlığı olan öğretim üyeleri de bulunmaktadır.

1966-1978 yılları arasında Toplum Hekimliği Enstitüsü Hacettepe ve Gülveren bölgelerinde, Pediatri ve Kadın-Doğum Bilim dalları ile birlikte ana- çocuk sağlığı ve doğum hizmetlerini yürütmüştür. Daha sonra, Toplum Hekimliği Enstitüsünün Hacettepe ve Gülveren Eğitim ve Araştırma bölgesindeki çalışmaları durdurulmuştur. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalının Gülveren Eğitim ve Araştırma Bölgesi’ndeki halk sağlığı eğitim çalışmaları 1992 yılında tekrar başlatılmıştır, Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki iş birliği daha sonra yapılan protokollerle hâlen devam etmektedir (Ek 2).

Toplum Hekimliği Enstitüsü ve Bilim Dalı’nın Eğitim ve Araştırma Alanındaki Başarıları

Toplum Hekimliği Bilim Dalının, Tıp Fakültesi öğrencileri için uyguladığı eğitim programı Dünya Sağlık Örgütü’nce örnek bir program olarak yayımlanmıştır. Toplum Hekimliği Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Fakültesinde yürüttüğü programlar nedeni ile Dünya Sağlık Örgütü’nce Halk Sağlığı alanında mezuniyet sonrası eğitim yapan kurumlar arasına dahil edilmiş ve Avrupa Halk Sağlığı Fakülteleri birliğine üye olarak kabul edilmiştir.(7)

Dünya Sağlık Örgütü Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Bilim Dalının toplum sağlığı alanında yaptığı araştırmalar nedeniyle 1978 yılında Toplum Hekimliği Enstitüsü ile iş birliği yaparak aile planlaması hizmet araştırmaları konusunda araştırma yapan ve araştırıcı yetiştiren uluslararası bir merkez (WHO-Collaborating Centre for Research and Training on Service Aspects of Human Reproduction) olarak tanımıştır. Merkezin Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalardan bazıları şunlardır: Hemşire ve ebelerin aile planlaması kursu ile rahim içi araç uygulaması yapabilmesi, pratisyen hekimlerin kurs programı sonrasında gebelik sonlandırabilmesi (menstrüel regülasyon) yetkisinin verilmesi ile Nüfus Planlaması Yasası’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Türkiye’de örnek aile planlaması eğitim merkezinin oluşturulması, eğitimin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile bu merkezlerin ülke düzeyinde çalışmaya açılması sağlanmıştır. Ayrıca bu merkez, hâlen aile planlaması eğitim merkezlerinde yürütülmekte olan aile planlaması eğitim programını da geliştirmiştir. Yine hâlen birinci basamakta ana çocuk sağlığının izlenmesinde kullanılan formlar, merkezde yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu merkezin unvanı ve çalışmaları hâlen devam etmektedir.(8)

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Haline Dönüşmesi ve Saha Uygulamalarındaki Değişiklikler

Toplum Hekimliği Bilim Dalı 1981 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kurulu Yasası ile Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı adını almıştır. Bu sırada Toplum Hekimliği Enstitüsü de kapatılmış; Toplum Hekimliği Bilim Dalı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı hâline dönüştürülmüş, öğretim elemanları ve özellikle araştırma görevlisi kadroları yeniden belirlenmiştir. Enstitü kurulduğu tarih olan 1966 yılında bir olan kadrosu, on beş yıl içinde öğretim üye ve yardımcıları ile beraber 75’e yükseltilmiştir. Bugün Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında 15 öğretim üye ve görevlisi, 5 uzman ve 11 araştırma görevlisi çalışmaktadır.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ülkemizde yeni açılan bir çok Tıp Fakültesinin halk sağlığı ana bilim dallarının kuruluşuna da destek olmuştur. Ana bilim dalımızdan halk sağlığı uzmanlık eğitimi alanların listesi Ek 3’de sunulmuştur.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı kurulduktan sonra kadrolarla ilgili sıkıntılarla beraber, Etimesgut ve Çubuk Sağlık, Eğitim ve araştırma bölgelerinde yürütülen eğitim hizmetinde de bazı aksaklıklar yaşanmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasındaki protokole ilişkin bazı maddelerin uygulamasında sorunlar çıkmaya başlamıştır. Öncelikle öğrencilerin kaldıkları lojmanlar sağlık ocağı çalışanlarına tahsis edilmeye başlamıştır, öğrenciler sağlık ocaklarına günü birlik gitmeye başlamışlardır. Bu sırada üniversitenin öğretim üyelerine saha eğitimi için sağlamış olduğu araç ve yakıt olanağı kısıtlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasında bazı yönetsel sorunlar da ortaya çıkmış ve sonuç olarak Çubuk sağlık, eğitim ve araştırma bölgesinin 1989 yılında, Etimesgut sağlık, eğitim ve araştırma bölgesinin 1990 yılında sağlık, eğitim ve araştırma bölgeleri olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından Sağlık, Eğitim ve Araştırma bölgesi olarak kullanılmasına Sağlık Bakanlığı tarafından son verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi arasındaki 28 Ağustos 1991 tarihinde yeniden imzalanan protokolde üniversitenin sağlık, eğitim ve araştırma bölgelerindeki yönetim sorumluluğu kaldırılmış olup, ancak eğitim çalışmalarını sürdürebileceği yer olarak kullanılması öngörülmüştür. Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin kırsal hekimlik stajında kentsel, yarı kentsel ve kırsal bölgelerdeki sağlık hizmetleri uygulamalarını öğrenmeleri amacıyla sağlık, eğitim ve araştırma bölgelerindeki sağlık ocakları dışında da sağlık ocakları kullanılmaya başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ile ilişkiler son olarak Şubat 2005’te yeni bir boyut kazanmış ve bu tarihte “T.C. Sağlık Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Arasında Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturularak İş birliği Yapılması Hakkında Protokol” (Ek 4) imzalanmıştır. Bu kapsamda Ocak 2006 tarihinden itibaren Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde çalışma başlatılmıştır.

Halk Sağlığı Enstitüsü ve Halk Sağlığı Vakfı’nın Kuruluşu

Halk Sağlığı Enstitüsü 1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Halen Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden biri Rektör tarafından Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğüne atanmış olup bu görevi yürütmektedir Halk Sağlığı Enstitüsünün akademik kadroları mevcut olup çalışma yeri HÜTF Halk Sağlığı Ana Bilim Dalıdır. Halk Sağlığı Enstitüsünün lisansüstü eğitim çalışmaları üniversite örgütlenme modeline bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri 1992 yılında Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı’nı kurmuşlardır. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı arasında 24 Kasım 1992 tarihinde imzalanan protokol ile Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı’nın kuruluşu üniversite tarafından onaylanmış olup, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ile iş birliği halinde çalışmaktadır. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Türkiye’de koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yürütmek, tıp eğitimi ve halk sağlığı alanındaki mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimi geliştirici faaliyetlerde bulunmak, hekim ve diğer sağlık personelinin sürekli eğitimi için çalışmalar yapmak, aynı amaçlar için çalışan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi katkıda bulunmak, bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak için kurulmuştur. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı’nda çalışanlar Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı çalışmalarını karşılıksız olarak desteklemektedirler. Vakıf, Ana Bilim Dalının saha çalışmalarını personel, taşıt, malzeme, araştırma ve eğitime maddi katkıda bulunarak desteklemektedir. Vakıf gelirleri yurt içi ve dışındaki kaynaklardan sağlanan projeler, kurslar ve yayınlar karşılığı sağlanan girdilerden oluşturmaktadır.(9)

(7) Hacettepe Üniversitesinde Toplum Hekimliği’nin İlk 15 Yılı. Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Yayın No: 16, 1981, Ankara.

(8) Hacettepe Üniversitesinde Toplum Hekimliği’nin İlk 15 Yılı. Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Yayın No: 16, 1981,

(9)Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı arasında iş birliği protokolü, 24 Kasım 1992 Ankara.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın Tarihçesi
1954
Ankara Üniversitesi Hacettepe Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü’nün kuruluşu
1956
Ankara Üniversitesi Hacettepe Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü’nüne tüzel kişilik verilmesi
1961
Ankara Üniversitesi Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’nun kuruluşu
1963
Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kuruluşu
1965
Etimesğut Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesinde eğitim faaliyetlerine başlanması
1966
Hacettepe-Gülveren Sağlık Bölgesinde eğitim faaliyetlerine başlanması
1967
Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşu Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü’nün kuruluşu Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Bilim Dalı’nın kuruluşu
1974
Çubuk Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesinde eğitim faaliyetlerine başlanması
1978
Hacettepe-Gülveren Sağlık Bölgesinde eğitim faaliyetlerinin durdurulması
1981
Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü’nün kapatılışı Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Bilim Dalı’nın isminin Halk Sağlığı Bilim Dalı olarak değiştirilmesi
1990
Etimesgut ve Çubuk Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgelerinin kapatılması
1991
Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol ile eğitim bölgelerinde yer alan sağlık ocaklarında eğitim faaliyetlerinin tekrar başlatılması
1992
Gülveren Sağlık Bölgesi’nde eğitim faaliyetlerinin başlatılması
1992
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nün kuruluşu Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı’nın kuruluşu
1996
Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Gülveren Sağlık Bölgesi’nin eğitim bölgesi olarak kullanılmasının başlatılması
2006
Sağlık Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol çerçevesinde Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesi’nin eğitim bölgesi olarak kullanılmaya başlanması.