SAĞLIK BAKANLIĞI İLE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ OLUŞTURULARAK İŞBİRLİĞİ YAPILMASI HAKKINDA PROTOKOL
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1

İşbirliğinin amacı, Üniversite’nin mezuniyet öncesi ve sonrası düzeydeki öğrencileri ile araştırma görevlilerinin ve Bakanlığa bağlı okulların öğrencileri ile Bakanlık personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi uygulamalı eğitimlerini sağlamak, halkın sağlık sorunlarını belirlemeye ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, bu konularda Bakanlığa bilgi sağlayarak destek olmak ve halka mümkün olan en iyi sağlık hizmetini vererek halkın sağlık düzeyini yükseltici çalışmalar yapmaktır.

Madde 2
Birinci maddede belirtilen amaçları yerine getirmek üzere Ankara ili Keçiören ilçesindeki “Sağlık Grup Başkanlığı” “Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı” olarak yeniden organize edilecektir.
TANIMLAR
Madde 3

Bu Protokolde adı geçen terimlerden,

a) Bakanlık, Sağlık Bakanlığı’nı,
b) Üniversite, Hacettepe Üniversitesini,
c) Dekanlık, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
d) Rektörlük, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Müdürlük, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünü,
f) Anabilim Dalı Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığını,
g) Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi, Ankara İli’nin Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı hizmet birimleri ve hizmet alanını,
h) Sağlık hizmeti, sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalıkların tedavisi ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerini,
i) Eğitim, mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası, uzmanlık, hizmet içi ve sürekli eğitimi,
j) Araştırma, halk sağlığı alanında yapılacak araştırmaları,
k) Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı (EASGB), bölgede sağlık hizmeti sunumu, eğitim ve araştırmalardan sorumlu yönetim birimini,
l) Grup Başkanı, bölgedeki yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının yönetiminden sorumlu olmak üzere, başka bir idari görevi olmayan ve en az 5 yıl kamu hizmeti deneyimi olan (tercihen halk sağlığı uzmanı) Sağlık Bakanlığınca atanacak hekimi,
m) Grup Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı ile Dekanlığın teklifi ve valilik oluru ile atanan, birisi Üniversite kadrosunda olmak üzere en az iki hekimi,
n) Koordinasyon Kurulu, Sağlık Müdürü, Grup Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı’ndan oluşan; çalışma şekli, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki ilgili maddelerde tanımlanan kurulu, ifade eder.

HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 4

Bölgedeki sağlık hizmetleri ile eğitim ve araştırma çalışmaları yürürlükteki mevzuata ve bu protokol hükümlerine göre yürütülür. Bölgedeki sağlık kuruluşlarında görev yapan bütün personel eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütülmesine katılırlar ve bu çalışmaların aksamadan yapılabilmesi için her türlü desteği verirler. Eğitim ve araştırma faaliyetleri, sağlık kuruluşlarının hizmetlerini aksatmayacak biçimde yürütülür.

Madde 5

İşbirliği amacını gerçekleştirmek için, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün bölge içindeki yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları ile bölge dışındaki idari birimlerinde eğitim ve araştırma çalışmaları yapılır.

Madde 6

Grup Başkanı, Bölgedeki sağlık kuruluşlarının yönetiminden sorumlu olup, bağlı olarak çalışan personelin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde disiplin ve sicil amiridir.

Madde 7

Grup Başkanlığına bağlı kuruluşlar, yazışmalarını mevcut idari hiyerarşiye uyarak Grup Başkanlığı, Grup Başkanlığı da yazışmalarını İl Sağlık Müdürlüğü kanalı ile yaparlar. Üst kuruluşlardan yapılan yazışmaların da Grup Başkanlığı kanalı ile yapılması esastır.

Madde 8

Grup Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından her akademik yılın başında, o yılın eğitim ve araştırma planı, takvim yılının başında da önceki yılın çalışma raporu hazırlanır. Bu raporlar, Koordinasyon Kurulunda görüşüldükten sonra, varsa önerilerle beraber İl Sağlık Müdürlüğüne ve Dekanlığa sunulur.

Madde 9

Dekanlık, sağlık hizmetleri yönetim ve hizmet sunumuna katkıda bulunabilecek araştırmalar ve projeler yapar. Gerçekleştirilen araştırma ve projeler konusunda İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilir. Ancak proje, müdahale araştırması niteliğini taşıyorsa, Valilik onayı da alınarak uygulamaya konulur. Araştırma ve proje sonuç raporlarının bir örneği, faaliyet raporları ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.

KOORDİNASYON KURULUNUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 10

Koordinasyon Kurulu’nun başkanlığını Sağlık Müdürü, sekreteryasını ise Grup Başkanı yürütür.

Kurulun görevleri şunlardır :

a) Grup Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından hazırlanan eğitim- araştırma planı ve faaliyet raporlarını görüşerek, faaliyetleri değerlendirmek, yeni uygulama imkanları belirlemek ve yol gösterici önerilerde bulunmak,
b) Taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları görüşmek ve çözümlemek; çözümlenemeyen sorunları Bakanlığa ve Rektörlüğe iletmek.

Madde 11

Koordinasyon Kurulu, akademik yılın ilk ayında ve Ocak ayında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Üyelerden birinin talebi üzerine olağan dışı toplantılar da yapabilir. Kurul, akademik yılın başındaki toplantısında, o yılın eğitim ve araştırma planını, Ocak ayındaki toplantısında ise, bir önceki yılın çalışma raporunu görüşür ve değerlendirir, sorunları, başarıları ve önerilerini faaliyet raporu ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne ve Dekanlığa sunar.

DEKANLIK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 12

Dekanlığın teklifi ve İl Sağlık Müdürlüğünün onayı ile Tıp Fakültesi elemanları bölgede görevlendirilebilir. Bölgede görevlendirilecek Üniversite personelinin özlük hakları saklıdır.

Madde 13

Bölgede görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları atandıkları yerdeki her türlü hizmetin yürütülmesine katılırlar, birinci basamak yöneticisi olarak görev yapabilirler, uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunurlar. Araştırma görevlileri birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlığın onayı ile uygun görülecek illerdeki yönetim birimlerinde eğitim görürler. Bu eğitimin düzenlenmesinden Dekanlık sorumludur. Yolluk ve benzeri harcamalar Dekanlık tarafından karşılanır.

PERSONEL ATANMASI VE YER DEĞİŞTİRME
Madde 14

Bölgede görev yapan personelin zorunlu haller dışında yerlerinin değiştirilmemesi ve personel hareketliliğinin en aza indirilmesi esastır. Sağlık Müdürlüğünce yer değiştirmesi gerekli görülen personel için, Grup Başkanlığının görüşü de alınır. Grup Başkanlığı, hizmetin gereklerinden dolayı, Sağlık Müdürlüğüne personelin bölge içinde yer değişikliği teklifinde bulunabilir. Grup Başkanlığının teklifi ile Bölgede 6 ay içinde hizmete uyum sağlamayan personelin bölge dışına nakli yapılabilir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 15

Bölgedeki sağlık kuruluşlarında idari ve mali bütün sorumluluklar İl Sağlık Müdürlüğüne aittir. İl Sağlık Müdürlüğünün diğer yükümlülükleri şunlardır :

a) Bölgedeki sağlık kuruluşlarının personelini, bölgenin eğitim- araştırma niteliğini de dikkate alarak, öncelikle atamak.
b) Bölgedeki kuruluşların sağlık hizmetleri ile ilgili demirbaş eşya, araç- gereç, tıbbi malzeme, tüketim malları, taşıt aracı ve giderlerini ve diğer harcamaları karşılamak.

DEKANLIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde16

Dekanlığın yükümlülükleri şunlardır :

a) Bölgedeki sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetleri için gereken Dekanlık mensuplarını, İl Sağlık Müdürlüğünün isteklerini de dikkate alarak görevlendirmek,
b) Dekanlığa bağlı öğrenci ve personelin bölgedeki sağlık kuruluşlarında yapacakları eğitimlerinin programlarını hazırlamak ve uygulamak,
c) Eğitimle ilgili olarak öğrencilerin kullanacağı demirbaş ve diğer malzemeyi sağlamak,
d) Öğrencilerinin ulaşım ve gerekiyorsa barınmalarını sağlamak,
e) Bölgede yeni göreve başlayan sağlık personeline uyum eğitimi vermek,
f) İl Sağlık Müdürlüğünün isteği ve hizmetin gereklerine göre, bölgede çalışan sağlık personeline yönelik eğitim programları düzenlemek ve eğitilenlere belge vermek,
g) Düzenlediği sağlık yönetimi ve hizmet sunumu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar konusunda İl Sağlık Müdürlüğünü önceden bilgilendirmek,
h) Halk sağlığı alanında yayınladığı kitap, dergi ve araştırma raporlarının en az bir nüshasını Bakanlığa (Sağlık Grup Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü) göndermek.

SON HÜKÜMLER
Madde 17

Protokolün uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar; öncelikle Koordinasyon Kurulunda çözülür. Anlaşmazlığın devamı durumunda Bakanlık Müsteşarı ve Dekan karar verir

Madde 18

Protokolün devamı süresinde, içeriğinde değişiklik yapmak, taraflardan birinin talebi diğerinin onayı ile mümkündür.

Madde 19

Bu protokolün süresi 5 (Beş) yıl olup, sürenin bitiminden 6 (Altı) ay önce, taraflardan birisi yazılı “fesih talebi”nde bulunmadığı takdirde, protokol aynı şartlarla 5 (Beş) yıl daha uzatılmış sayılır. Feshe karar verildiğinde, fesih işleminin yürürlüğe girmesi akademik yıl sonuna ertelenir.

Madde 20

Bu protokol, taraflarınca imza edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 21

Bu protokol, 4 (dört) sayfa ve 21 (yirmibir) maddeden ibarettir. Tarih: 29 3 2005 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Rektörü Müsteşarı